Page:Sibu Congkan1502-宋濂-宋學士文集-14-01.djvu/124

此页尚未校对


  墓誌銘

洪武戊申春正月  皇帝正位宸極布告中外念及舊勲

例頒恤典扵是故江南等䖏行中書省左司郎中王公之殁

巳七年矣𥘉公之既殁  上詔有司議贈公奉直大夫浙

東等䖏行中書省左右司郎中飛𮪍尉追封當塗縣男且俾

與享鷄籠山功臣廟中  上猶未慊其情至是復仍其舊

縣進爵爲子以寵之公之子文感  皇靈之洊被也䖍奉

命書副墨焚告扵墓下明年巳酉冬十一月持翰林待制王

君褘𠩄具事行求濂爲銘以侈  上之賜濂辱與公㳺不

敢譲知遂按状而序列之公諱愷字用和姓王氏太平當𡍼

人㓜有大志沉酣六經諸史間必欲見之扵用起應府公之

辟爲府史䟽讞獄訟人服其平𡻕乙未  上取江南兵臨

當𡍼即召公至幕府  上方爲元帥命爲⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾以參决戎事

丙申春従王師下建業又下京口京口民新附杌隉不安公