Page:Sibu Congkan1502-宋濂-宋學士文集-14-01.djvu/140

此页尚未校对


男三人鈞錥鑅鈞至正丁亥鄊貢進士鑅桐廬縣學教諭曽

係男四人潜⿰氵専澂浩潜乙已鄊貢進士入   國朝為尚

寳丞階承直郎府君䔍學自信清脩苦節以終其身而尤

意扵易閩人有朱英湖者精扵諸家之說與府君遇諸塗府

君知其名要之抵家未歴叩易中難明之義府君應之如響

既而府君亦叩以𠩄疑朱舌强不能下稽首謝曰魏君年雖

少實吾師也嘆息而去𠩄著有易學蠡測若干卷又見先儒

列卦畫為方圓圖乃以巳意成三隅圖曲盡妙理門人王徳

先演而傳之嗚呼自唐以来用詩賦明經為决科沉潜之學

常不𠯁勝夫浮華之習往往為進士之業者誇多闘靡SKchar

經生為不知務夫窮經乃𠩄以SKchar用豈其然㢤今府君以通

百篇之書苐奉常教名州出䖏大節綽有可法兹非明經之

𠩄致歟予因徇潜之請序次而銘之用規沉溺文辭而棄經

弗講者銘曰