Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/38

此页尚未校对


壽七十有五以洪武戊申六月十一日塟于縣之千秋郷新

山大嶺之原禮也君娶彭氏能盡婦道前君一年卒子二人

沂前鄊貢進士佑従州縣察舉試校官京師上以其才可用

拜監察御史轉遷廣東提刑按察司事即来速銘者女二人

彭道長劉以和其壻也孫男一人泰孫女二人尚㓜嗚呼世

之有功業者易扵言而潜徳積扵躬而未及試者則雖竭其

形容或不𠯁以盡之盖有跡者可窺而無跡者難知也以君

言之際可仕之機而超然絶去托扵神仙家言以自溷則韞

扵內者爲何如使出而用世其勞烈未必不豐碩而焜煌也

栁予聞君之弟以荘愽學而善文君與其教諸子以詩書植

家聲光燁然起搢紳間是亦爲政之大者矣奚以必仕爲㢤

銘以昭之𦕅以白君之志云尓銘曰

孰不知舉之而我則巳之孰不欲彰之而我則蔵之有崔者

山我心樂之我書我詩我子斆之若人之行君子以之惟其