Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/48

此页尚未校对


銘曰

猗蘭方郁奈何萎也茂草宜剪却紛披也天道玄遠信難推

也勒辭貞石𦕅以宣其悲也

  故贈承事郞浙東道宣慰使司都元帥府都事陳府君

  墓誌銘

丗之為人子者未嘗不欲顯其親欲顯其親唯載諸史牒可

以傳扵悠久然史法有例非顯官貴臣及勛業殊異者不書

焉扵是往求辭章之家採著行實掲扵墓門及其至也與史

牒相為表裏庶或少慰念親者罔極之思或者以䛕墓譏之

此豈人之情也㢤台之黄巖有𨼆君子曰陳府君多馴行年

六十九以至正甲午二月某甲子卒于家其年三月某甲子窆

于縣東龍壇山後以次子昇貴贈浙東道宣慰使司都元帥

府都事階承事郎昇懼府君之行弗顯于世使其子志持應

奉翰林文字同郡楊君秉哲所為狀来乞銘予雖非辭章者