Page:Sibu Congkan1504-宋濂-宋學士文集-14-03.djvu/89

此页尚未校对


今為一宗之長乃慨然歎曰吾儕承藉其先祉以克至扵今

日有闔廬以禦風雨有絲枲膏梁以為之羞服而先祖妥靈

之無其𠩄不亦傎手扵是與族弟琰力謀之而子姓之中若

留鎮琮佀四人即捐󠄂𠩄居之㕔事三楹間以為之倡榮遂加

以塈茨之功繚以垣墉列以龕櫝與夫祭饗百湏之噐莫不

精且良中奉府君原其初遷也旁以三子侑食三族之𠩄宗

也而又益之以制屬君府君之流光及是始振示不敢忘也

然而世逺属䟽祭不敢用四仲唯據朱徽公𠩄定祀先祖之

儀以立春生物之始陳噐具饌而行三獻禮月旦十五日之

序參族人散䖏乎東西度不能以皆至唯正月朔旦無小無

大咸拜扵祠下復會拜別室以叙長㓜焉其生子巳命名者

續書之扵譜圖而後退若夫朝夕汛掃啓閉之職擇謹愿者

為之主守祭田若干畮則俾三族之嗣人輪掌其租入以供

孝祀燕𥝠之事此其大凡也始事扵至正乙巳之冬而迄功