Page:Sibu Congkan1505-宋濂-宋學士文集-14-04.djvu/129

此页尚未校对


曰是奚可㢤乃走白上官稽其物産而甲乙之編為義役三

年人以為𠃔川梁有敝壊者勉有力葺治之鄉鄰有訟者及

相闘者是非方紏紛能以片言决之不幸以至正甲午八月

十一日卒于家夀七十又七以乙未十二月某日塟扵家東

某山之原娶丘氏子男一人飛女一人歸廬𨹧易子韶孫男

三人曰執曰安曰鳯執鄉貢進士今選為國子録孫女一人

同里吳𠩄與其壻也曽孫男四人曰珠曰韶曰規曰忠府君

𠩄著書有易學旁通若干卷燬于兵無復存者府君之⿱苑土

通集群行為状進士顔成子據之撰銘納玄堂中禮畧備矣

執復来請曰𩓑有以表諸墓道嗚呼爵位可致也貨泉可有

也聲問可長也唯世惇書詩不可必也簫氏自𥙊酒士傳經

于家至扵府君尤能継其志而不墜其静也于千其動也徐

徐不衒鬻而進趍每𭰹蔵而自腴殘膏䞉馥霑丐扵人者亦

𠯁以𫉬多士之譽斯不亦君子之儒也欤是為表