Page:Sibu Congkan1505-宋濂-宋學士文集-14-04.djvu/164

此页尚未校对


慰勞甚至天竺僧指空久㽞燕相𫝊能前知號為三百𡻕人

敬之如神禪師徃與叩擊空瞪眎不答及出空嘆曰此真有

道者也冬夕大雪有紅光自禪師室中起上接霄漢帝驚嘆

賜以金紋伽𥠖衣遣歸明年已丑復召見延春閣命建壇禱

輒應賜以金繒若干禪師受之即以振飢乏民又明年庚

寅特賜寂照圓明大禪師之號詔主海印禪寺禪師力辤名

香法衣之賜殆無虚日自丞相而下以至武夫悍将無不以

為依皈已而懇求還山洪武戊申

大明皇帝即位于建鄴明年巳酉燕都平又明年庚戍詔禪

師至南京夏五月見   上扵奉天殿且曰朕聞師名久

以中州苦寒特延師居南方爾遂㽞扵大天界寺時

召入問佛法及鬼神情状奏對稱 㫖又二年辛亥冬十月

朔   上将設普濟佛㑹于鍾山 命髙行僧十人涖其

事而禪師與焉賜伊蒲譔扵崇禧寺 大駕幸臨移時方還