Page:Sibu Congkan1505-宋濂-宋學士文集-14-04.djvu/168

此页尚未校对


愈大焉敢持奉常賛禮黄仁狀前事以請唯先生𢌿矜之濂

不敢辤謹按状府君諱祥字遂初姓沈氏其先光之固始人

唐末之亂有諱某者始遷扵莆陽圖譜厄扵兵燹莫紀其世

次曽大父某祖澤民父善夫娶張氏旣生府君而来主泉之

永春簿遂再徙于泉城及府君之長又三遷扵同安上官才

之薦爲縣之際㽞倉使非其𠩄好也府君事父母盡孝視扵

無形聽扵無聲唯𢙢有毫髪咈其意至正甲午大盗起安溪

鄉民皆風雨散去府君負毋夫人避海中嘉禾島盗躡其後

府君爲盗𠩄掠幸以計脫而夫人不知𠩄⿺辶商府君蒼黄冐賊

鋒求之晝夜呼號不飲食者三日始𫉬見巖冗中母子相抱

持悲喜交集時夫人春秋髙且有疾府君欲渡海囬翔風鄉

以居装槖既于盗手其計無従出乃質其子彰扵鄭氏𫉬錢

千緍爲買舟之資暨還一月餘始徃贖彰以歸府君伯仲者

亡季夭府君事兄起宗如其父泉布羞服之屬凡有𠩄需輙