Page:Sibu Congkan1505-宋濂-宋學士文集-14-04.djvu/74

此页尚未校对


  浦江戴府君墓誌銘

濂弱齡時師事淵頴先生吳公扵浦陽江上先生素有林泉

之思以五洩七十二𡶶之勝特徃㳺焉時某實侍杖屦之側

未至五洩二十里日将莫乃抵戴府君之居宿焉府君大布

冠衣風神峻潔超然有前代遺風設筵以饗先生直至夜分

四座皆摧竭不能支府君危坐肩背竦直曾無動摇意濂𥨸

異之因質扵先生先生曰府君之行可稱譽者甚衆姑與爾

一二言之當徳祐丙子之變𢙣少年相梴而起執白挺暮夜

擊傷民咸不䏻自保府君用計安之卒能飬厥父母無他虞

府君徃㳺浙水西或妄言府君道卒毋夫人朱氏𡘜之䘮明

府君還念毋不置夜露禱扵天摘木葉曰冬青者浸水䑛之

期年目復明人以爲孝感𠩄致朱氏既殁其継毋𫝊氏生子

惠方秉爲政府君漫若不及知凡貲産一聽惠𠩄取弗與之

較惠與郷井不相能人欲求𨻶加害府君資其逺仕閩嶠避