Page:Sibu Congkan1507-宋濂-宋學士文集-14-06.djvu/108

此页尚未校对


貳守累階奉直大夫同知延平路縂管府事㑹朝廷遣重臣

李國鳯經略江南承制陞君為本路⿰糹⿱丿㤙 -- 總管兼防禦事嵗餘即

致其政𨼆青田之萬蔵山以至正丙午八月十九日卒于家

享年七十又一矣君在奉化時州之女婦嵗以四月八日群

聚大伽藍飯僧誦佛書以求利益動以數千計君以其男女

無别有傷治體揭其事康衢禁制之在福州時有海賈林氏

嘗駕大舶行諸畨間舶上列旗幟設金皷以備不虞𬽦家誣

其為亂事上㢘訪使者竟簿録其家君為白之活者數百人

周生用左道惑衆日以烹煉金石為事愚氓無識指為周神

仙生藉是出入官署莫敢何問君叱縛之坐以罪且焚其書

譙樓火𭛠鉅事殷連年不克就君至召豪右謂曰䑓門旅樹

古之制也爾等有闔廬以居坐視師帥於上而弗遑恤豈人

情也㢤皆来赴功不日而告成在莆田時俗悍而少恩或有

忿争輙搤兒童吭而斃之持牒訴縣多䧟人扵辟君登𦒿艾