Page:Sibu Congkan1507-宋濂-宋學士文集-14-06.djvu/116

此页尚未校对


新且改其𭈹爲祖山寺至正三年癸未遷住清凉廣惠禪寺

師撙節諸用其起廢一如牛頭帝師嘉之授以净𮗜妙辯禪

師之𭈹十五年乙未復遷保寧禪寺十六年丙申王師定建

業師謁 皇上扵轅門 上見師氣貌異常嘆曰此福徳僧

也命主蒋山太平興國禪寺時當儉嵗師化食以給其衆無

闕乏者山下田人多欲隷軍籍師懼寺田之蕪廢也請扵上

而歸之山之林木爲樵者所剪伐師又陳奏 上封一劒授

師曰敢有伐木者斬至今盖欎然云踰年丁酉賜改龍翔爲

大天界寺 詔師主之毎設廣薦法㑹師必升座舉宣秘法

要 車駕親帥羣臣幸臨恩數優洽逺邇學徒聞風奔赴堂

筵至無所容先是僧堂寮庫有司權以貯戎器乆而不歸

上見焉亟命相國李韓公出之且 親御翰墨書天下第一

禪林六大字懸扵三門洪武元年戊申春三月開善世院秩

従二品特授師演𣑽善世利國崇教大禪師住特大天界