Page:Sibu Congkan1507-宋濂-宋學士文集-14-06.djvu/17

此页尚未校对


無斁

  題魏教授所受咸淳誥命後

宋誥係尚書吏部岀給其詳著奏文𬒳旨次弟而復列宰執

之名者慎之至也考其所由大槩損益唐誥而為之然唐誥

𥘉用𥿄至肅宗時始用絹貞元以後乃更之以綾今用文思

阮制𠡠綾亦其遺制也桐廬魏公新之勑賜進士出身故事

循黄甲免試以近及逺恩例注授慶元府學教授此其所受

誥也公之曽孫潜𠕂守東昌持此卷求題嗚呼咸淳壬申

下至今洪武乙邜殆歴一百四年中更宋元之亡兵火膠葛

人物凋䘮而斯誥乃能獨存非世有賢子孫豈能致是歟此

與保曲阜之復者盖同一尊尚之意故為援筆而識其左方

至若公之治行予已列扵墓上之文茲不復云

  故吉安府安福縣主簿潘景嶽甫墓銘

嗚呼是惟景嶽潘氏之墓潘氏逺有世序其居鄱陽郡城者