Page:Sibu Congkan1507-宋濂-宋學士文集-14-06.djvu/33

此页尚未校对


劉剛集諸行成書来請銘按書所載府君諱貞字子貞田氏

田𥘉李姓家杭之新城方臘䧟杭有李基者避地婺永康田

迪功家迪功無子唯育一女遂留基為贅壻基生子遂後田

氏基字伯開府君五世祖也伯開生某某生某某生存理存

理生瑞以富甲群族府君實為冢子力佐家政應公府科繇

櫛風沐雨皆不憚父既殁為諸弟授室苟可以致力者孳孳

弗倦及諸弟求離居府君務盈其欲一髮無係吝人稱其賢

府君辭曰兄弟同氣者也豈可競食貨以傷其心此分當然

至正丁酉㓂起縉雲鄊民奔竄巖穴且饑饉頻仍道殣相

望府君出粟窖中振之皆羅拜于庭曰我等姓氏已在鬼

非公誰復生我儻有所役雖使蹈水火無恨府君遂結義旅

使捍敵閭井䖏州守臣石抹将軍及淅東廉訪使者皆材府

君命攝巡徼之職辭嵗戊戌   天兵下淅東諸郡而七

閩地未入版圖福建省臣間道遣使持空名𠡠書授府君武