Page:Sibu Congkan1508-宋濂-宋學士文集-14-07.djvu/116

此页尚未校对


時則洪武戊申𡻕冬十月壬午日也銘曰

人之生也聚族而居朝焉暮焉胥㑹扵堂序之上冠衣濟濟

而咲語嘻嘻柰何其歿也則異而蔵之設其有知也未必能

瞑目扵泉下(⿱艹石)其無知也揆諸人情而胡乃忍為自堪輿家

倡扵禍福之論舉世紛紛遂瀾到而波隨縱曰其理之𠩄必

有狥利而忘孝亦昔賢之𠩄嗤况渉扵茫昧恍惚弗能使智

者之無疑不有君子孰𮗜其非今昭穆有序塋域具宜其安

死者如生又𢙣知不順夫秉𢑱予𠩄以取之而樂道之者亦

中心深有感慨乎而噫

  虞文靖公像賛

朱明之𭏟離火降精也丹鳥䙰褷為駕綵軿也手握化樞人

文昭明也𥙷帝衮衣五色熒熒也上凌霄漢下瞩九溟也無

幽不啓無芳不榮也頓挫萬彚配合三靈也獨𮪍元氣棲神

⿱冝八 -- 𡨋也之死弗沒隨物流形也疑為矞雲燦為德 也琬琰