Page:Sibu Congkan1509-宋濂-宋學士文集-14-08.djvu/116

此页尚未校对


濟南李氏世居章丘臨濟鎮鎮東北一里有累葉之塜墓存

焉傳至二府君始遷濟陽曲堤鎮娶觧氏生二子曰載曰某

載娶某氏陳氏生五子曰某曰信曰某曰良曰温信秉性剛

明州里有不直者必来赴愬片言之頃皆心服而去嘗為官

督租賦不約而集行尤方嚴人聞謦欬音皆歛容避不敢慢

娶王氏年九十二而終生三子曰貴曰直曰顯貴字國寳度

量絶人喜怒不形于色威儀脩飭望之儼然不幸商于河南

歿而不返娶蘇氏生一子彬字文質蘇氏感家門凋瘁攻苦

食淡與文質共挽一車採桑風雨中早夜事蚕績以養姑姑

歿蘇氏猶康強見孫吉䏻讀書造文出訓鄊之弟子員持束

脩来上泫然流涕曰李氏一門之責悉歸是子矣年七十九

至正三年十一月二十四日而終文質天性至孝奉祖父

母及母未嘗有違禮毎得一𠂀SKchar不獻弗敢先嘗一日稍有

酒過輒深悔曰為人子者可以沉湎而遺親憂乎遂覆杯十