Page:Sibu Congkan1509-宋濂-宋學士文集-14-08.djvu/117

此页尚未校对


年不飲首倡宗黨買田扵縣北二百歩作為新阡繚以周垣

用昭穆序⿱苑土凡族屬有不䏻蔵者咸與焉囬河鎮相傳有鬼

兵至居民競負囊槖来𭔃文質𥬇曰惡有是必訛言也巳而

事果帖帖悉以其物歸人人有遺垂髫女者文質偶拾之浹

旬其父来告文質亟出女還之其父牽羊載酒為謝文質曰

汝女既歸汝矣何假此為峻却而不受性嗜賔朋延納無倦

色甚至傾貲遇之故人多愛敬踰扵骨肉苟有過面責其非

䏻改則喜逰行里中或見女婦無論親踈輒引身避之然御

家甚嚴訓諸子以學晝夜程督不少恕嘗⿰扌𭥍 -- 指豋科記示之曰

吾兒得掛名其間志願足矣復戒曰讀書不患不豋科豋科

即為官矣為官而貪墨譬如明珠弹雀𠩄得者少而𠩄失者

多人以為名言年七十以至正十年十月十日而終娶周氏

生一子曰忠⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼劉氏生三子曰賢曰吉曰仁劉氏事姑以孝

御下以寛遇夫以敬内外宗戚無不得其驩心撫忠不翅𠩄