Page:Sibu Congkan1509-宋濂-宋學士文集-14-08.djvu/17

此页尚未校对


大小九戰又捷轉左武大夫五年北兵循雲南将入播文馳

奏詔莭度使吕文徳偕文入閩諭羣酋内屬大酋勃先領衆

降六年拜親衛大夫以觧漁城圍剪烏江㓂功加忠州團練

使景定間劉雄飛夏貴守蜀復江安州餉禮義山戰懸壺平

而播兵為多進中亮大夫和州防禦使播州沿邉安撫使爵

播川伯食邑七百戸詔雄威軍加御前二字以寵異之𡻕賜

鹽帛給邉用著為令文留心文治建孔子廟以勵國民民從

其化卒扵咸淳元年贈金州觀察使元贈榮祿大夫同知樞

宻院事柱國追封播國公謚崇徳生一子邦憲字仲武倜儻

有大莭好書史善𮪍射始冠授成忠郎雄威軍副都統通管

州事二年閩大舉入冦破立𫟪諸戍邦憲出師拒之閩敗却

尋潜渡烏江歩𮪍猝至民大駭邦憲部署諸将令曰必剪此

冦而後朝 蠻聞急引退甫渉江邦追擊大敗閩衆扵中

流斬首千級擒其酋羅汝歸進武莭大夫沿邉安撫使閩又