Page:Sibu Congkan1509-宋濂-宋學士文集-14-08.djvu/45

此页尚未校对


扵素封然立心仁恕出内布帛權度如一不敢髙下其手衆

物驟貴輒殺直以平之人有竒窮不自振者具羞服以起之

雖釋老氏其宫弊壊為之苴𥙷嚴飾𠩄費甚夥弗靳也𡻕序

之間又率循其教蕆法事設醮祠為民徼福其天性SKchar善𩔖

如此州里之人頼之一則曰寛厚長者黄君也二則曰寛厚

長者黄君也年七十又八不幸以元至正巳丑九月五日以

一疾不起上距𠩄生之𡻕則宋咸淳壬申也卒後之明年庚

寅某月日塟于州西髙良郷之原既而宼侵兆域堪輿家謂

不利復以某年月日改瘞小水山之陽禮也府君配文氏婦

徳母儀皆有可稱子男一人懋女二人歸李某文某孫一人

即以貞明經脩行由陽山教官召試吏部選授今官階陞承

務𭅺以政事聞曽孫男二人某某昔者李文公習之自為其

租實録乞銘扵昌𥠖韓公其言有曰先祖有羙而不 不明

也知而不𫝊不仁也後世論者未嘗不羙習之之孝今以貞