Page:Sibu Congkan1509-宋濂-宋學士文集-14-08.djvu/82

此页尚未校对


詩心之聲也聲因扵氣皆随其人而著形焉是故凝重之人

其詩典以則俊逸之人其詩藻而麗躁易之人其詩浮以靡

苛刻之人其詩峭厲而不平嚴荘温雅之人其詩自然従

而超乎事物之表如斯者盖不䏻盡数之也嗚呼風霆流形

而神化運行扵上河嶽融峙而物變滋殖扵下千態萬状沉

㝠發舒皆一氣貫通使然必有頴悟絶特之資而濟以該愽

偉之學察乎古今天人之變而通其洪纎動植之情然後

足以慿籍是氣之靈彼局乎一才𣻉乎一藝雖欲捷騁横騖

以追于古人前之而愈却培之而愈低㡬何不墯扵鄙陋之

歸此濂扵伯㳟之詩不䏻無感焉伯恭愽極羣經而尤長扵

春秋甞應書鄊闈實冠多士伯恭年始二十餘一旦名動海

内自時SKchar後學益加修遂擢至正甲午進士第歴佐省憲二

府正色直言百壬畏懾時出竒計剪三𨒫竪如烹狐兎則其

𠩄養之充是氣浩然弗撓弗屈故其發扵詩也沉欝頓挫渾