Page:Sibu Congkan1509-宋濂-宋學士文集-14-08.djvu/89

此页尚未校对


峯招住上野州之長樂寺師力辭卓庵濃州古溪都元帥平

公某之母覺海夫人某氏慕師有道欲一見之師竟入五㙜

縛吸江庵既而遯入海嶼夫人遣使索得之俾出世雲岩

寺師復辭搆泊船庵扵卧龍山退耕庵扵捴州有終身立𡋹

之志正中二年師春秋五十一國主後醍醐天王命宫使起

師領南禪禪寺入見王賜坐師自言志在烟霞出世非𠩄願

王曰吾心非有他欲朝夕問道耳師不巳應命王時幸臨之

相與談玄竟日乃去将及朞王遜位師又引退道經𫝑州㑹

新建善應寺成延師𨳩山未㡬棄去抵相州樞府郡公逼主

凈智寺尋歸錦屏山營瑞泉蘭(⿱艹石)元徳元年圓𮗜四衆必欲

致師師為勉強一出又復棄去二年羽州守藤道藴𥘉創慧

林寺迫師涖其事元弘元年逹官貴人又有以建長請師者

師復辭二年瑞光寺援善應故事求師為第一代三年王既

復辟召師入見以介子都督親王之邸更為靈龜山臨川禪