Page:Sibu Congkan1511-宋濂-宋學士文集-14-10.djvu/39

此页尚未校对


之死矢靡他二則曰之死矢靡慝至今讀者為之感激𡚒勵

豈非有繫𢑱倫之重者乎今也賢母之志與共姜同雖不自

賦詩而世之士大夫推其意而代之言此盖出扵民之性而

先王之澤也是宜刻梓傳世以為人婦者之勸雖然詩人之

吟咏夥矣𩔖多烟霞月露之章草木蟲魚之句作之無𠩄益

不作不為欠也華編巨𠕋摹印而行者比比有之其視賢母

之詩有𥙷名教者為何如㢤知道之士必有擇焉

  刪烏城誌

至正七年冬嘉禾城西有烏數千營巢於地圍八尺崇五

尺晝夜弗休𩔖有物督迫之者未㡬大盗弄兵海上紅巾⿰糹⿱𢆶匹

起江淮皆繹騷朝廷遂詔州郡築城築城自嘉禾始亦異㢤

唐貞元中田緒境内烏銜木成城其崇則縮五之二其圍則

至數里之廣𠩄以徳宗有播遷之禍今元亦馴致䘮亡先儒

謂社宇啼天津橋南方地氣先應亦是𩔖歟吴僧本誠著烏