Page:Sibu Congkan1511-宋濂-宋學士文集-14-10.djvu/46

此页尚未校对


 冠流離有名紘字子纓者渡江而宅吴中以二說參之皆

 本於張友成仙翁廟記𠩄以先後如出一轍獨新㝎别譜

 謂仙翁爲新㝎人祖紘晋元熈間爲郡功曹父雄生三子

 長儕娶司空謝安女次即仙翁季曰儼字叔威當南齊世

 與仙翁皆𨼆不仕及梁武帝即位仙翁始舉秀才終官大

 常卿𥨸意謝安卒扵晋孝武太元十年卒後三十餘年始

 至㳟帝之元熈又歷宋齊八十餘年而至梁度其時儕必

 尚存相去如此之乆而曰娶安之女似無斯理也儕事且

 然不知仙翁仕梁之事其果𠯁信矣乎又謂仙翁三子長

 曰觀次曰覿季曰洪而著作𭅺方仁傑閩系録則云仙翁

 三子讃之𢎞之觀之譜圖記亦然蓋觀字正同弘則避宋

 宣祖諱改為洪以弘與洪音義相近唯覿與讃稍異耳無

 乃傳聞之易訛耶惟方氏固為江南望族而玄英之支子

 孫尤衆其九世孫監察御史𮐃自記白雲原之族時有二