Page:Sibu Congkan1511-宋濂-宋學士文集-14-10.djvu/71

此页尚未校对


慰之輙曰此亦命也徒憂将何爲夀七十一以至正已亥十

月甲子卒十二月甲申塟通化桐柏橋之東配東陽潘氏有

賢行子三長秬夭次穎信之永豊尉贅居興賢女氏後七年

卒次穆循循雅𩛙能⿰糹⿱𢆶匹家學者孫四士唯士忠士恕士魯孫

女二適葛信方文烜曽孫男一本濂也不敏受業待制公門

與府君交甚洽而濂兄之孫女㬊又歸府君従子穟今穆来

徴銘乃造銘曰

翁以文嗚𤼵其和平化孚于家庭象賢惟明以⿰糹⿱𢆶匹以承以振

其休聲

 南澗子包公碣

烏傷縣西四十里爲南澗子𠩄居其鄊曰智者里名修政南

澗子生扵宋咸淳乙丑九月三十日眉目秀整倍書學文皆

過人年五𡻕見伯父記飲中八仙及大曆十才子名随記随

失南澗子牽衣問曰翁何徤忘耶兒雖耳聞已熟扵心矣因