Page:Sibu Congkan1511-宋濂-宋學士文集-14-10.djvu/86

此页尚未校对


門廡荘嚴像設無不畢傋具䟽延碧潭澄師主持寺事復施

毗盧藏經以實之樊嶺慈仁寺棟宇雖𨺚而浮屠氏諸像未

完巨川召良工搏𡈽造之始稱其伽藍之制其存心為善大

率𩔖此年六十三以至正乙未六月十日卒于家某年甲子

某月日塟于北山之麓巨川娶陳顔二氏男四人長即原善

有學行甞従許文懿公門人逰仲父巨淵䘮在淺土原善造

穴扵父墓之側奉而藏焉乃捐 --捐𥝠錢築孝思庵買田若干畒

入其租以供祀事錙銖不以煩仲父諸子鄊人士稱之次善

麟次善詵次善護女三人湯源呉華髙聽其婿也孫 人某

巨川為人外剛毅而内慈惠遇事以誠畧不尚浮藻知儒術

旁通醫藥卜筮之學嗜義如嗜利今不幸已矣原善慕太史

公名非一日無以自通扵執事謹介吾儕為之先容願太史

公𢌿矜之賜以冢上之銘也扵是原善出再拜其有請如前

而加切焉余與誠意伯劉公伯温御史中丞章公三益甞同