Page:Sibu Congkan1511-宋濂-宋學士文集-14-10.djvu/92

此页尚未校对


纉承益䖍淳熈元年冬孝宗之子魏王愷出鎮其土二年孟

夏四月瞻舎利毫光𤼵祥青紅交絢變幻不一更用黄金為

塔而截寳塔扵中冬十月一日孝宗遣内侍省西頭供奉官

李𥙿文取塔入内妙智護之行舎利現扵塔顛如月輪相又

現兩角如水精珠若此者三御書妙勝之殿四字俾揭扵塔

𠩄妙智再傳至佛照光公緇錫坌集不减扵昔時盡鬻賜賚

之貲市田四千餘畒視大慧加三倍焉名吉祥荘佛照十五

傳至咲翁堪公有權貴人至寺戯問曰舎利何在𥬇翁指道

傍松謂曰此䖏即有巳而松枝皆放光貴人驚異即寺之門

巷建二石塔以表之𥬇翁又傲古制累石為塔者三列扵寺

右以𢉉僧之歸𡨜者宋季寺又災寳塔附安别院元至元十

三年春三月世祖命使者奉塔至開平龍光華嚴寺尋遷燕

都聖夀萬安寺集僧尼十萬扵禁庭太廟青宫及諸官署建

置十六壇場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)香鐙華旛之奉備極尊崇世祖親幸臨之夜有