Page:Sibu Congkan1512-宋濂-宋學士文集-14-11.djvu/161

此页尚未校对


甒亦素具乎府君指實北隅示之其積者盖百数云府君病

眼科雜出方論竟無全書著原機啓㣲集若干卷又以李杲

試效方若干卷鋟SKchar傳世君子多之性尤嗜聚書預置金扵

書市有新刻者輙購入之積至五千餘卷搆重屋以蔵晚年

建别墅敕山之下乗扁舟具酒殽與二三賔客放浪水光山

色間翛然髙舉如在世外因自號曰敕山老人壽七十五卒

洪武十年六月二十日其年七月二十一日塟扵縣之至

徳鄉上沙村兩重山之下娶章氏先府君而卒至是同穴生

一子曰起通儒書亦以醫鳴扵時三女曰凈真曰媛真曰孝

真適士族某某某三孫男曰謹曰識曰讓一孫女曰婉寜尚

㓜予嘗患内經之學晦而弗章無豪傑之士以洗滌之浙河

之東有朱君彦脩以斯學為巳任而三家之說益明浙河之

西則府君奮然而起盖與彦脩不約而同使泥局方者逡廵

退縮不敢鼓吻相是非生民免夭閼之患者二公之功為多