Page:Sibu Congkan1512-宋濂-宋學士文集-14-11.djvu/74

此页尚未校对


歸千百爲群其來如雲操厥耰鋤以播以耘我行其原萬桑

沃然俯瞰于隰黍苗芊眠鄰多孽蝗刺天而飛避不入境絶

𩔗有知真儒之效小試則殷誰曰漢吏專羙其循太龢薫蒸

郁紛輪囷自此而升何澤弗臻天命止斯傷如之何視天方

髙淚如懸河我又傒嘆數竒則然中心無慊生順死安善人

殄瘁斯道之衰顧瞻無依胡寕不哀崔崔者岡渺渺者陂其

中有墳千載之悲

  金華安化院記

金華安化院在縣東二十里舊𭈹安國宋治平二年更今名

嵩頭陀法師𠩄立道塲稽諸傳記法師名逹摩西域人梁天

監十七年自金陵携鐡魚磬耒烏傷之香山尋於龍腋置寺

普通元年南行經余山江水大溢法師張蓋水中亂流而濟

至稽亭塘𤼵善慧大士神蹟創伽藍于來山已而西入金華

建龍盤寺以及今院後入㓕於龍丘 政殿學士洪文安公