Page:Sibu Congkan1512-宋濂-宋學士文集-14-11.djvu/90

此页尚未校对


大明皇帝親帥六師取婺州巳亥春■幸智者禪寺見其山

川深秀而法席上虚特

詔師主之一坐十五夏唱道之外小大室宇咸爲𥙷葺一新

别築燕居於寺之西麓曰潜庵将有終焉之志吳元年丁未

處之連雲持公府檄起師主持不听洪武戊申韶之南華不

逺三千里致州侯之命耒聘亦不従杭之中笁其請如南華

又加勤焉師惠然欲徃郡守鍾某意惜其行從容問師曰佛

法有重輕邪曰否曰佛法旣無重䡖師位寜有崇卑邪師一

咲而止净慈居五山之一非𦒿學碩望莫堪尸之甲寅之秋

使者自武林凢三至師乃起而應之開法筵之日黒白環听

者于人各挹深飲醲嘆咏而去師尤以興壊起廢為急時有

化主安净者頗有人縁施者麋至師以礼延致之方将大見

設施乙卯春秘書事起有誣智者寺僧購名尽 歸者事下

刑曹刑曹以師舊主智者當知其是非逮而質焉事将白師