Page:Sibu Congkan1513-宋濂-宋學士文集-14-12.djvu/93

此页尚未校对


之意乙已公朝京師上一見恱曰瞳樞電轉法貌昻然真

漢天師苗裔也下詔褒羙之錫燕者再兼有金繒之賜丙午

復入 覲京城士庻人求靈符者日以千百計侍史不能

閉関拒之乃相率毀關而入公叩齒集神濡毫篆鉅符投朝

天宫井中人爭汲之須㬰水皆竭見土弗止飲者疾瘳

上嘉之令作亭井上號曰太乙泉及還山復 詔中貴人賜

以織文金衣仍下中書給驛劵𢌿之以便朝覲洪武戊申

上登大寳位建號改元公入賀錫燕于便殿内降 制書授

以正一教主嗣漢四十二代天師護國闡祖通誠崇道弘徳

大真人之號仍俾領道教事給以銀印視二品設其僚佐曰

賛教曰掌書乆之 陛辤而歸 上御謹身殿従容謂曰卿

乃祖天師有功扵國所以家世與孔子並傳以迄于今卿宜

體之以清靜無為輔予至治則予汝嘉賜白金十二鎰新其

宅第巳酉春上召公入朝踰月承 顧問者四錫燕者一