Page:Sibu Congkan1514-宋濂-宋學士文集-14-13.djvu/109

此页尚未校对


生芷思聰生時中大中大中生奎思聰嘗官迪功郎以時中

國學得觧進士特封脩職郎𦤺仕淳熈十一年五月所下誥

是也大中以奎饒州得觧進士特𥙷迪功郎𦤺仕紹定五年

八月所下誥是也二公雖有長才皆因慶典所推始沾恩命

唯芷能擢淳熈五年進士第僅得之台仙居尉以終芷之從

曽孫藻以芷徧通六經而文詞蔚贍不能章著于世乃搜芷

殘誥與其補𠑽大學生時所給麗字號綾牒聮為一通以⿰糹⿱𢆶匹

脩𥋏迪功二誥之後示諸子且屬某識之某𥨸觀先師黄文

獻公之所題識深惜傅氏之先懐才而不試謂藻妙齡秀發

委祉冝有所在今藻歴官禁林講學

東朝拜監察御史出守武昌則其光顯前人者多矣公之先

見有(⿱艹石)蓍亀似無毫𩬊之差也因不敢辭本其世系而詳耆

之卷内有孺人吴氏誥尾吴氏諸暨流子里人大中之妻也

題識中所謂金昌年者字壽翁淳祐七年進士有異政其知