Page:Sibu Congkan1514-宋濂-宋學士文集-14-13.djvu/180

此页尚未校对


宋學士文集卷第六十九    芝園續集卷第九

 杭州天龍寺石佛記

濂自休致以來頗一至杭憇永明慧日𡶶下天龍寺與永明

相去不五里而近其主僧月舟禪師行滿要濂出㳺寺乃唐

天龍尊者駐錫之地宋乹德三年吳越王錢氏爲建寳坊囙

名天龍王之女曾刻木作觀音像𢌿之至今猶存大中祥符

元年改額爲感業建炎三年毀于兵元泰定元年擇基於寺

南一百歩仍重建寺曰天龍焉寺後皆山相傳爲越王䑓竒

石峭秀如瑪瑙森列從寺西斜迤而上僅三十歩小塔出灌

莽中盖蔵天龍舎利處又斗折而北入妙荘嚴境門又西行

六十歩平巖幽𮟏鐫成無量夀佛像塗以黄金累甓為洞户

作攔楯護之香華之噐咸刻𩛙像右刻般若心經繫以太平

興國六年左峙石洞尤竒傍勒饒雲齋三字詩一章不能全

辯嚴前地夷曠月舟云欵此即寺故基柱礎尚在𥨸按錢氏