Page:Sibu Congkan1514-宋濂-宋學士文集-14-13.djvu/211

此页尚未校对


追数平生故人未嘗不深念吾子充也去年其子紳以子

 充往甘肅時道上寄余詩二章求和乆未能成今者

 聖天子敷大惠於四海與斯民更始蠻夷之酋庶幾感化請

 罪闕下而子充亦殆将來㷌耶此余之至願也次其韻以致

斯意以示知子充者洪武十三年七月十一日同郡宋某

帝德如天覆萬邦定期歸棹到龍江竒才不換金城百 寵

命當簮白華𩀱喜極欲持如意舞醉來應使軟輿扛此情縱

切何由遂吟對西南月满牎

才名老去惬休官

聖澤高深只自歎侍燕毎容親 繡衮從㳺偏許近 和鑾

乆知琛贄來殊俗漸喜寰區洽治安惟有張騫猶未返玉關

秋早節旄寒 王内翰詩附誤抄在後再録冝移于此

  題李易安𠩄書琵琶行後

樂天謫居江州聞商婦琵琶抆涙悲歎可謂不善處患難矣