Page:Sibu Congkan1514-宋濂-宋學士文集-14-13.djvu/48

此页尚未校对


為庚戌之𡻕誥之出給合於魯公未薨之前乃在既薨十閲

月後何耶宋自宣和以前未有既死而乞致仕者南渡之後

禮文凋䘮雖SKchar相輔臣考終於位其家已廢哀即服降㫖給

賻方上謝事之章而朝SKchar復為之告SKchar出命如其未死時此

最有乖政理其後吏部郎甞以為言終不能行而止此誥未

免循習當時故事而未之或改也者不然誥中所謂尚克全

於徳履及益髙冲致永介夀祺之語皆生前事何故追而書

之其為後来𥙷授制𠡠當無疑也惟魯公忠君孝親大節偉

然故其相孝宗獨至八年之乆同時秉鈞軸者唯梁文靖公

前後七年可以配之餘人皆所不及謂非得君之深者可乎

盖必有其道矣魯公五世孫葯雅飭君子也持卷索題甚切

㑹病痁新起精神昏昧謾掛漏而書之洪武十三年八月巳

未朔前翰林學士同郡後學宋某謹識

  胡仲子文集序