Page:Sibu Congkan1514-宋濂-宋學士文集-14-13.djvu/82

此页尚未校对


于翰林學士危君素兵亂亡其序惟銘辭口熟以存於是危

君卒巳十有餘年惟徳與余同朝謂余𫉬友危君請𥙷之乃

序而繫以危君之銘銘曰

義興之區有墳渠渠其植惟樗卷懐弗舒與天為徒後之徴

者在其書

  故岐寧衛經歴熊府君墓銘

熊君伯頴卒其友之仕者為之請銘余曰君與余善且才而

文銘余所冝為後数年余致政歸衰老多病未暇具其事而

為之請銘者亦亡余曰噫余可負吾友耶乃按故所書為銘

君諱䁀字伯頴姓熊氏撫之臨川人世以尚書教授于鄉君

少有敏質年十八從父受經義通之每私較試輙冠其鄉人

鄉人推讓不敢與齒後六年為元至正七年領江西第九名

薦書上燕京就禮部試文彩燁然動人偕試者𥨸視執筆不

敢下衆咸以高第期君有司以君議論竒竟棄不取君絶不