Page:Sibu Congkan1519-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-04.djvu/107

此页尚未校对


峯頂仰視如幢葆臨頭上當日正中時有風拂其枝如龍鳯

翔舞離褷蜿蜒轇轕徘SKchar影落簷瓦間金碧相組繡𮗚之者

目為之明有聲如吹塤箎如過雨又如水激崖石或如鐡馬

馳驟劍槊相磨戞忽又作草䖝鳴切切乍大乍小(⿱艹石)(⿱艹石)

莫可名状聽之者耳為之聦予以問上人上人曰不知也我

佛以清浄六塵為明心之本凡耳目之入皆虚妄耳予曰然

則上人以是而名其閣何也上人𥬇曰偶然耳留閣上又三

日乃歸至正十五年七月二十三日記

   横碧樓記

天下之佳山水所在有之自有天地以迄于今地不改作也