Page:Sibu Congkan1519-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-04.djvu/108

此页尚未校对


或乆晦而始彰其有數乎抑亦繋於人也故蘭亭𩔰于晋盤

谷𩔰于唐乃與右軍之記昌𥠖之序相為不朽物之遇也果

有待於人哉㑹稽山隂之柯橋即古之柯亭也有寺曰靈秘

有上人曰守基愛其山水之佳無譲於人所稱者而惜其不

能與東山雲門並楊于時也乃相其南偏作樓焉出群室之

上憑之而覿山之峙者蒼然俯之而曯水之流者淵然或挺

而隆或靡而馳如龍如虎如蛟如蛇如烟如雲如藍如苔如

帶如屏逺近髙低縈紆蔽𧇊舉不逃於一覽於是其地遂為

甲𮗚恨未有髙世之人爲發之也至正甲午用章師自浙西

來過而竒之以其兼山水之美也山與水皆以碧為色故命