Page:Sibu Congkan1519-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-04.djvu/116

此页尚未校对


孔子舉而賛之曰父母其順矣乎宜兄宜弟事親之本也請

以是而掲諸堂以示任氏之子孫俾知其祖父家法之所自

而則之效之以世其德于無窮庻其不為無益而有𦔳矣

   棣蕚軒記

至正十四年春二月予以事至蕭山過故人包與善留舎于

其棣蕚之軒明日予還居越無何與善以書来言曰大同之

先舊為山隂人今徙家蕭山三世矣先人一身無兄弟而大

同之兄弟五人先人因以棣蕚名其軒且卒遺命無負吾所

以命名之意願先生為我記之按棣蕚之義出自小雅周公

不幸遭管蔡之變故作棠棣之詩極天下之人情以致儆于