Page:Sibu Congkan1519-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-04.djvu/141

此页尚未校对


君友仁及山長包君瑛咸㑹于治事之堂集吏民勸儒戸之

有田而羡于財者俾以力髙下供役衆皆願聽命乃擇木伐

石命之曰必鞏必完自殿堂以及廊廡齋居靈星之門先賢

之祠罔不畢葺於是廟益𮟏以清學益隆以嚴弦誦藹然士

氣為之一新經始于至正十五年五月告完于是年七月乃

以其事請記于劉基昔者冉有問于夫子曰旣庶矣又何加

焉曰富之旣富矣又何加焉曰教之國家自混一以来以仁

澤施于民𣷉濡飬育蕃衍滋息可謂庶且富矣今乃至相率

而為盗庸非典教者失其職耶夫民之𠩄以敢犯法者以其

不知人倫也聖人之教行則人倫明矣人倫旣明則為民者