Page:Sibu Congkan1519-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-04.djvu/144

此页尚未校对


門爲入山太𭰹乃作精藍水濵謂之𮗚音懴院弟子来從者

日衆其業浸廣開禧二年中始請于朝得賜額爲崇福院至

元十三年寺煌于兵越十有二年法師之孫法育浩𮗚可模

法輝行廉等相與買賈氏墓菴以廣寺置田山以給薪米増

度弟子定甲乙相次主寺事於是寺益蕃盛天暦之初仍煌

于火而佛像皆存弗壊時可模住郡之圓通寺屬其弟子景

曄似璘重建乃徙其趾去舊趾二百歩寺本西嚮又更而南

向其徒善祚仁偉恱儔皆併力相事無敢怠故大殿三門堂

廡庫院以次告完垣墉階闥庖溷圊湢靡不備具木石瓦甓

丹堊塗墍視昔有加於是山水之觀新若改作而㳺觀之勝