Page:Sibu Congkan1519-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-04.djvu/45

此页尚未校对


動而薺麥死清霜降而豊鍾鳴物理相通不可誣也天台徐

仲逺以七曜四餘推人生禍福無不驗予甚異之而贈以言

若夫吉凶利害之所趋避則吾聞之孟子矣

   王原章詩集序

予在杭時聞㑹稽王原章善為詩士大夫之工詩者多稱道

之恨不能識也至正甲午盗起甌栝間予辟地之㑹稽始得

盡𮗚原章所為詩盖直而不絞質而不俚豪而不誕竒而不

恠愽而不濫有忠君愛民之情去𢙣㧞邪之志𢢽𢢽悃悃見

扵詞意之表非徒作也因大敬焉或語予曰詩貴自適而好

為論刺無乃不可乎予應之曰詩何為而作邪虞書曰詩言