Page:Sibu Congkan1519-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-04.djvu/82

此页尚未校对


之音藹藹旁逹入其鄉者莫不感歎而慕恱也嗚呼若季氏

者真知愛其子孫哉由是逹于一鄉一邑以播于天下使人

人聞而效其所爲則將見比屋皆爲賢士大夫而愚不肖者

寡矣邑人洪應求道其事於予且請爲之記予旣樂鄉里之

善人而又嘉洪生之樂道人善也故喜而書之至正十年

寅夏五月記

   尚友齋記

尚友齋者趙郡吳以時之所居室也尚友之云出自孟子其

義則習章句者能言之矣而以時之取以名其室抑必有其

故哉曽子曰君子以友輔仁天下之大倫五友居其一人不