Page:Sibu Congkan1519-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-04.djvu/97

此页尚未校对


定比至法華山伯言好禮乃議其名曰溪麓以其在溪之上

山之足也且俾予為記乃明日入城府俗事又至思遂遏至

于今今予來時機上人爲育王書記適自四明歸復送予至

菴所時雨新霽舟直抵橋下予出城前一日友人招飲大醉

明日入舟比登岸且醉不能醒乃卧溪麓軒中明日機上人

辭還育王予獨至靈峯㝷奎上人時至正十五年六月二十

二日也機上人即開元寺僧圓中也

   活水源記

峯之山其上曰金鷄之峯其草多竹其木多楓櫧多松其

鳥多竹鷄其状如鷄而小有文采善鳴寺居山中山四面環