Page:Sibu Congkan1520-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-05.djvu/102

此页尚未校对


十有一其卒之月日又其生之月日也娶葉氏後十有五年

卒年七十有一至正癸巳四月丙辰合塟于其鄊吳院之原

子男四人女一人孫男九人曽孫男十人可謂昌盛蕃衍有

後也巳銘曰

既贏既寕胡為乎公卿位不酬其履多而孫子克緝乃祉垂

于萬祀

   陳司戸墓誌銘

故宋平江府司戸叅軍陳公以有元至元三十一年二月癸

亥卒塟于䴡水縣和樂鄊太平里曰浯溪大羕之山至正十

七年郡人季仁壽始摭其世系行事以為状而靑田劉基為