Page:Sibu Congkan1520-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-05.djvu/84

此页尚未校对


公祠其詳見于吕公祖謙之記而郡城之東鴛鴦湖上又有

宣公書院其地有橋曰宣公橋故老相傳宣公實生于此故

於此立祠以祀公至宋景定癸亥始以祠堂為書院丙子之

𡻕書院延燎于兵而公像故存衆白郡迎置于太𥘉堂因以

堂為書院大徳九年濟南趙魯為山長病其簡陋始改作之

其詳見于牟公巘之記自是城東故址遂廢為墟泰定中有

僧賄學官請佃而建庵焉後至元二年庵災地𣸪干書院是

𡻕六月其僧𣸪賄有司剏庵如故山長雖争之弗能得也至

正十四年宣徽院判海岱劉公貞受命為嘉興路總管至則

首治學校之闕顧書院陋且朽欲新之而址隘弗稱乃用推