Page:Sibu Congkan1520-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-05.djvu/85

此页尚未校对


官方君道壑言命所司督其僧撤庵歸地復建書院其中爲

先聖廟兩廡儀門東西禮亭靈星之門具其西爲宣公祠祠

西爲室東郷以祀郡之先賢其外爲三門廟東爲講堂其前

軒仍舊扁曰仁義之堂以藏宣公奏議謂其言無非仁義也

西齋以延師教弟子又増買蕩地若干畝以益廪(“㐭”換為“面”)膳庖厨倉

溷各得其所将成而公改除海道萬户於是以属之方君方

君力賛成之經始于至正十四年四月竣事于十五年二月

董其役者嘉興縣丞善慶路吏施淵頋選及前山長王玭任

奔走者直學張惟仁學吏沈雋也既成使請記于劉基惟孔

子明王道以教萬世宣公學孔子者也故其術業一本王道