Page:Sibu Congkan1520-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-05.djvu/86

此页尚未校对


昔人以宣公祠為書院有以也夫劉公用方君言撤浮屠以

復書院可謂能排異端植正道者有功於世教矣於是乎序

而銘之曰孔子大聖不遇于時旣沒之後為萬世師宣公大

賢忠而見疑降及異代人以為規有徳無位用無所施用而

弗信惟禍之随詭遇有獲君子弗為身黜道光雖止不𮥠郡

守孔良百廢咸支爰崇其宫又嚴乃祠俾民觀者式是令儀

勿替後人尚永無𧇊

 墓誌銘

   劉顯仁墓誌銘

至正八年予𥘉寓臨安交友未盡織也求士於天台陶中立