Page:Sibu Congkan1527-貝瓊-清江貝先生集-6-2.djvu/66

此页尚未校对


尠矣凢大地有生咸具是性謂之有而不囿於知覺謂之無而

不淪於空虚其妙孰得以爲喻哉由信而悟者吾慈峰妙辯大

師髙麗宗主希古尚公其人焉按狀師族姓浦尚其名希古其

字檇李人母甞夣僧乗白馬入門遂娠師生有異質甫七𡻕母

授孝經一過即成誦不忘十𡻕好佛書十二嵗見紫薇山恵力

僧覺海白父母願從受業父母聴之祝𩬊爲沙弥既長聞景岩

福公住崇徳之常樂因往參焉晝夜究華嚴觀福公恱其頴悟

曰異日樹教東南者必尚也及侍福公於杭之髙麗五年升座

說經吐音如雷龍象大駭僉舉爲都講天暦戊辰領宣政院劄

住常樂常樂自福公之去寺廢巳乆遂葺而新之學徒不逺數

百里而至至元戊寅遷臯亭之崇先益闡其秘名聞于朝有𭥍

賜號慈峰妙辯大師閱七年退處禦溪别峰蘭若至正十年

浙行省太尉丞相尊其道遣使延之髙麗特授御製金欄袈裟