Page:Sibu Congkan1528-貝瓊-清江貝先生集-6-3.djvu/32

此页尚未校对


更作之始俾来者有所考云洪武八年𡻕在乙卯春二月初吉

將仕佐郎國子助教檇李貝瓊記

  宋縣令謝公廟記

皇帝肇造區夏所以懐柔百神之道既周無缺洪武四年又更

定其封號若奉化之縣令謝公其一也有司祗奉

眀詔惟謹而邑人為新其廟且以狀介國子生汪瓚求余記按

公姓謝名鳯宋臨川内史靈運之子晉康樂縣公車𮪍將軍謚

獻武玄之曽孫也元嘉中為鄞令鄞即今之奉化在縣未㡬惠

政大孚乃扵縣東二里造方勝碶以蓄水𡻕溉田五千餘畆碶

北阻大溪復架石為梁民不病渉因名謝鳯橋構亭其上宋政

和間改名豐樂紹興間又改名慶登云𥘉鄞人扵公之存徳之

如父母建祠碶南像而事之及没而其神益靈嘉定八年飛蝗

蔽天人走扵廟禱之俄有𭧂風澍雨驅以出境紹定元年大水