Page:Sibu Congkan1528-貝瓊-清江貝先生集-6-3.djvu/33

此页尚未校对


又禱之一夕而退嘉熙三年臯又禱之而雨咸淳二年雨暘不

時禾且盡槁又禱之𡻕復大稔元大徳十一年濵海之州大疫

獨不及鄞明年飢有巨艘自劔南運米至鮚亭聞有人招之者

曰吾謝鳯也人頼以活前進士陳觀為作記至正十九年寧海

賊馮輔卿帥衆㓂境官軍𨒫戰于⿰土冊 -- 𡊢墟嶺仰見大旗飛揚彷彿

高𮪍雲合而旗有謝字賊駭大奔斬獲無數二十七年正月已

𫑗火民廬燬者若干所且及夫子廟學正程式復禱扵神風尋

反滅火嗚呼古者忠義士體魄雖死其英靈不俱為野土而顯

之一方者亦間稱一二事或者出扵偶然非皆神之所為也孰

有公之庇民扵冥冥所禱輒應而拯飢平㓂尤彰彰扵見聞而

不可揜者其烈為何如哉禮曰法施扵民則祀之以勤死事則

祀之以勞定國則祀之能禦大灾則祀之能捍大患則祀之則

公扵禮冝祀先是程式洎父老江■甞以狀聞州州上之府府