Page:Sibu Congkan1530-貝瓊-清江貝先生集-6-5.djvu/139

此页尚未校对


酒星不見李太白何人與傾三百杯拒霜花紅秋草緑

尚想英雄起相逐山河萬古一金甌宫殿中天𨳩玉燭

元嘉之事安足談瑯琊法尭終可慚葱葱佳氣今復見

黄旗紫盖天東南當罏小SKchar字桃葉咲我重来𩬊如雪

相逢莫惜千金裘五夜吹簫醉明月

  雲中烈婦行并序

   武州守雲中張奉先妻華氏年甫笄有古賢婦

   風時舅𣳚姑老事之盡禮宗族稱之生子亨亨

   娶鎦均祥女頗SKchar書史至正戊申秋閏七月蕃

   將竹貞為亂冦掠雲中婦姑匿複壁間為遊卒

   𠩄得驅迫以前華氏厲聲謂卒曰我張奉先妻